----- Original Message -----
From: Anette og Kurt
To: pkn@pkn.dk
Sent: Wednesday, November 07, 2007 11:04 AM
Subject: 0304602147/3

I forbindelse med SP's foreslag den 17.10.07 til afgørelse af sag /3, da ultimo oktober 07 talte jeg med Mette Almstrup Larsen i telefon, jeg meddelte at afgørelsen var uaceptabel, Jeg sagde:"med jer som klageinstans, da vil sundhedsvæsnet kunne aflive en befolkning i  løbet af 20 år". Af jeres behandling her ser man at SP er tendentiøse, ikke alene tilstræbes en gradbøjning af rtg. diagnose. Under SP's behandling gradbøjes diagnosen direkte, således at fejlen tilsidst overses. Når det angår så eksakte forhold som billeddokumentation, så burde SP ikke forsøge at være tendentiøse. 
 
 
Hermed følger begrundelsen:
 
1: Jeg påviser fejl i to forskellige billeddiagnostiseringer, som begge er foretaget i 2006. Disse betegnes herunder hhv. Roskilde 2006 og Hamlet 2006. Der foreligger korrekte billeddiagnoser fra såvel 1995 og 2007. Disse betegnes herunder hhv. Sønderborg 1995 og Rigshospitalet 2007.
 
2: På trods af ovenstående undlader SP at se på de korrekte diagnoser fra hhv. 1995 og 2007. Istedet forsøges en retfædiggørelse af fejl i diagnosen fra Roskilde 2006 ved at henvise tilsvarende til Hamlet 2006.
 
3: I den del af klagen som angår Hamlet, da undlader SP helt at tage stilling til den billedtekniske dokumentation, som jeg klager over, og som jeg stadig gør gældende. Såfremt at jeg ved den efterfølgende undersøgelse på Hamlet, hvorefter at Hamlet's diagnose blevudarbejdet, blot havde været en viljeløs nikkedukke, eller uden den viden som jeg har fået pga. de mange års virkningsløs behandling, så havde de ikke opfordret mig til at blive undersøgt på Rigshospitalet. Derved var jeg henvist til at ende mit liv som psykiatrisk patient, og det må som bekendt ikke ske såfremt at det som her dokumenteres fejlbehæftet fysisk undersøgelse. 
 
4: Efter selv den mangelfulde billeddokumentation, som blev foretaget på Hamlet, da burde de havde været bekendt med at de ikke rådede over faciliteter, til den operation, som var aktuel for mig. Alligevel beder de mig komme derind, for bl.a. at give mig en nedslående meddelelse. Meddelelsen var nedslående, fordi ved en af mine første henvendelser, fik jeg at vide at en behandling hos dem som et privathospital, da sagde lægen vistnok at behandlingstiden max. er 8 uger. Jeg tilskriver alene mine pågående og velbegrundede spørgsmål som jeg stillede ved undersøgelsen på Hamlet takken for, at de viderehenviste mig til undersøgelse på Rigshospitalet.
 
SP skal være klar over at det ikke er alle patienter, som tilsvarende mig er i stand til at forstå og håndtere en situation som herværende. SP må forholde sig til hvilket liv, eller rettere mangelen på samme, som menneskene af den grund risikeres. Jeg har et sted beskrevet at sundhedsvæsnet kan have en egenproduktion af psykiatripatienter, havde jeg undervejs blevet hidsig, var forhistorien således, at sundhedsvæsnet uden tvivl havde benyttet en varslet ireversibel psykisk behandling, som der ikke findes etisk forsvar for. Og ja, min krop ville være der, men afskåret fra at redegøre for disse her fejl. I må være konstrutive for patienterne, det er jo derfor at sundhedsvæsnet opsøges. Ved jeres metode forplumres sagen ved sin voksende størrelse.
 
5.: Begrundelsen i jeres sagkyndige udtalelse er falsk, fordi: Deri omtales blandt andet forhold ved den 3.hvirvel, som ikke nævnes i tilsvarende diagnose fra Roskilde sygehus. 
 
6.: At SP foretager denne gradbøjning anser jeg som at den sagkyndige faktisk har set diagnosen fra Rigshospitalet, og derfor faktisk er klar over at den alvorlige, men siden 1997 tilslørede fejl er blandt hvirvlerne længere oppe. Med vilje undlader den sagkyndige at oplyse sit kendskab til Rigshospitalets diagnose. Men ved at udføre denne forkerte begrundelse imødegår den sagkyndige at Rigshospitalets diagnose siden tages med i vurderingen af denne sag.
 
7.: Jeg vil endvidere påpege flg: Året forinden, den 26.04.05 var Roskilde Sygehus/ Jens Brøns' diagnose på halsens udstrækning alene almindeligt slid ved 5. halshvirvel.
* 27.04.06, hvor der tilmed omtales slid ved 4. hvirvel, da var diagnosen udarbejdet under medvirken af en elev. 
* 08.06.06 bad min læge om en bedre diagnose, efter at han havde set billederne. Jens Brøns går da i baglås og begrænser diagnosen til alene almindeligt slid ved 5. hvirvel.
 
På grund af ovenstående ønsker jeg at den sagkyndige udtalelse foretages på ny.
 
Jeg ser det således, at uden hjælp fra mig, da vil I heller ikke kunne hjælpe mig. Jeg har helt minimal viden om hvad der er almindeligt forekommende afvigelser på hvirvelrækken. Som tillæg til mine redegørelser vil jeg dog rette opmærksomheden mod den tap, som sidder bagud på hver af hvirvlerne, idet at på billederne af halsen forfra forekommer roden for denne tap at være et tydeligt og godt fikspunkt for hver af hvirvlerne. Vistnok på forespøgsel skriver Roskilde Sygehus, Jens Brøns den 08.06.07 at der ingen luksation findes, luksation er såvidt jeg husker hvirvelforskydning (jeg havde tilmed smerten også synkebesvær på det tidspunkt). Idet der ikke sås luksation, så er mit spørgsmål, om rtg-skyggen fra bagtappens rod faktisk indikerer noget, ca. 7 mm. ses den forskudt på 3. cervikal, i forhold til rækken. På samme hvirvel ses det ene facetled helt deformeret. Således virker det som om at fejlen ikke ses som luksation men som at den pågældende hvirvel er vredet bort og blevet fastlåst i en fejlposition? Da smerten første gang generede mig var det tilsvarende et hekseskud eller hold  hakken. Det er det som har udviklet sig til som Rigshospitalet 2007 skriver: Partiel blokdannelse mellem C2 og C3 (fra flerårig ubehandlet skade) og udtalt  artrose i C3-C4, det venstresidige facetled (følgevirkning), det i parantes var lægens mundtlige forklaring. Jeg går ud fra at SP inddrager Rigshosptalets diagnose, da den er den rette præference. 
 
Jeg vedhæfter rtg95, for mig at se ville en skinne eller bøjle, på bagtappene for at trække dem ind på rækken, dengang elegant have kunnet trække fejlstillingen på plads.  I udlandet er operativ behandling af smerte fra spondlose almindelig, resultaterne er ikke entydigt gode, jeg har fundet adskillige foldere på nettet derom, mange siger at Danmark er helt bagude på dette felt. Foreslaget her er nyt, jeg har jeg ikke set beskrevet, det bedes vurderet helt uafhængigt af klagen.
 
 
 
Mvh
 
Kurt Chr. Aggesen