12.08.09: Herunder en guldklump undervejs:

I) Augustus Erich: Klarlige og visse Beskriffvelse om Christian IV’s Kroning. 1598. (Trykt). S. 1-238

 

II) Historischer Begriff, welcher Gestalt Christian IV und Hetzog Johann Adolph eines Theils und die Stadt Hamburg den 30. Oct. 1603 ihre Huldigungs- und Annehmungs-Verbündnis erneuert. (Trykt). S. 239-260

 

III) De Jacobi VI. Scotorum regis et Annæ Frederci II. filiæ conjugio ad eandem Annam, Hercule Rolloco Scoto authore. S. 279-303

 

IV) Civitatis Edenburgensis Annam Reginam Jacobi VI. Scotorum regis conjugem in suam urbem excipientis pompa. S. 305-338

 

V) En kort Schrifft om hvad besynderlig Forandring sig haffver begiffvidt udi Rigitt med kongelig Stamme och Regiment fraa den Thid Saxo Grammaticus lade aff at skriffve sine Historier och indthill Konning Friderichs II’s Thidt. S. 345-408

 

VI) En Udschrift af gamle Krønicker, om nogle Slags Folck oc Høffdinger, som i fordums Tid haffver farid ud af Dannemarck och derephter fangit stor Regiment y Verden. S. 409-454

 

VII) Register paa de Herrer, Førster og Førstinder, oc andre naffnkundige Personer, som ligger begraffven i Ringsted, Soer oc Antwortskouff. S. 455-477

 

VIII) Nogle besynderlige Stycker, som ere skeede her udi Rigit oc anden steds och werde ere at mercke. S. 478-485

 

IX) Vita Nicolai Kaas, cancellarii regis Daniæ. S. 509-513

 

X) Compendium historcum a Waldemaro IV ad Fridericum II conscriptum a Jacobo Ulfeldio, 1585. S. 518-575

 

XI) Joh. Utenhovius: Simplex et fidelis narratio de instituta ac demum dissipata Belgarum alirumque peregrinorum in Anglia ecclesia. 1560. S. 579-591

Proveniens  

12. 08.09: KB har meddelt mig at jeg skal begrænse gengivelse af hele værker, det er ejheller min opgave eller hensigt. Men fra ovennævnte skal I se dansk håndskrift fra forinden syndefaldet, de to første billeder, se specielt 1. billed, stavemåden på de er the, bare eet usædvanligt men præcist eksempel på gammelt slægtskab med engelsk. 3. billed er efter syndefaldet, værket blev taget og fortsat af tydskere, latin blev efterfølgende det officielle sprog.