åØåKurt Christian Aggesen, Dunhammervej 31, 4000 Roskilde Tlf. 46786434, e-post aggesen@kabelmail.dk den 01.11.06

 

 

Til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn

 

 

Fælles tillægsskrivelse til klage over hhv. Røntgenafdelingen på Roskilde sygehus og Scanningsafdelingen Thava på Hamlet.

Denne klage ønsker jeg at indgive for derved at få forbedret opmærksomheden og diagnosticeringen ved røntgenbilleder og mr-scanninger. På baggrund af det meget lange forudgående virkningsløse behandlingsforløb, som varede 12 år, er jeg lidt betænkelig ved at rejse disse ialt to klager, af den grund at jeg tildels er lykkelig for at se den fysiske strukturskade på billederne, tilsvarende som jeg føler dem, men jeg klager idet at lægerne har set bort fra disse strukturelle skader som klart er at se på billederne allerede fra 1995, se bilag 1 og som jeg nu har kopier af.

 

Generelt:

I 1995 blev jeg for første gang røntgenfotograferet på Sønderborg Sygehus på grund af smerte fra halsleddene. Lige efter at billederne var taget var der en læge som kommenterede billederne for mig, såvidt jeg husker omtalte han den sideforskudte halshvirvel som noget han anså som en medfødt fejl, jeg kommenterede ikke denne hans vurdering dengang. Jeg er utilfreds med den lukkethed som jeg siden 1997 har oplevet ved undersøgelse medens og efter at selve billederne bliver taget. Selvom at billederne er at se på en skærm efter fotograferingerne, og at man spørger om lov til at se skærmbillederne må man ikke få disse billeder at se, de siger at man må vente til at høre resultatet fra lægen. Denne lukkethed har jeg fået begrundet således, at det kan ske det at patienten umiddelbart efter fotograferingen ved en forklaring af billederne derved kan få et indtryk af en anden behandlingsstrategi end hvad der besluttes ud fra den endelige røntgendiagnose.

Klagen angår 2 sygehuse:

Røntgenafdelingen på Roskilde sygehus, undersøgelse den 27.04.06:

Der blev jeg senest røntgenfotograferet den 27.04.06, min klage angår at diagnosen omtaler alene spondylose og slidgigtsforandringer, tilsvarende hvad der er almindeligt at se hos andre mennesker. Diagnosen ansporede kun lægen til at fortsætte med bedøvende medicin. Disse fejl ses på billederne som er taget fra siden af halsen. Den forskudte/fejlstillede halshvirvel som tydeligt ses på billederne forfra omtales ikke, og det er denne fejlstilling jeg oplever og føler som den smertende og handicapgivende skade.

Ved at jeg viste min læge billederne så han også at billederne viste (se bilag 2 ) mere skade end der var gengivet på diagnosen, jeg fik så en henvisning hvormed jeg blev konsulteret af ortopædkirurg Jens Valdemar Bruun, han gav mig en henvisning til Rigshospitalets Hovedortocenter, som jeg iøvrigt havde erfterspurgt hos min læge det foregående års tid. Der var en ventetid på næsten 3 mdr, derved er jeg i mellemtiden blevet scannet på privathospitalet Hamlet, idet jeg mente de var i stand til at foretage den ønskede operation. Jeg vedlægger kopi af diagnosen fra Hamlet som bilag 3, som iøvrigt bekræfter klagen mod rtg-afd. på Roskilde Sygehus.

Klagen mod rtg.afdelingen og den måde som lægen tolker dette er så alvorligt at det for mange koster livet.

 

 

Scanningsafdelingen Thava på Hamlet, undersøgelse oktober 2006:

Ca. 14 dage efter scanningen var foretaget fik jeg efter anmodning tilsendt en cd-rom med billederne. Ved gennemsyn ses at der er 2 x 15 billeder fra siden, den ene 15 billeders serie er taget således at det er selve knoglestrukturen og dermed hvirvelstillingerne som fremgår helt tydeligt. Endvidere er der 2 x 15 billeder fra oven, hvoraf specielt hvirvlernes ledflader og specielt rygmarven fremgår.

Der er to forhold derved som jeg er utilfreds med:

1.: Idet at skaden faktisk alene ses for/bagfra skrev jeg således til Hamlet:

Til kirurg Torben Børge Rasmussen

Ved gennemgang af det materiale som jeg sendte ind til kirurg Mikkel Andersen fandt jeg at dette vedhæftede billede manglede, det omtales hovedsageligt i teksten herunder, som jeg oprindeligt sendte til kirurg Mikkel Andersen, hvor der bl.a. stod:

Jeg har fået cd-rommen med scanningsbillederne af halsen. Jeg er noget forbavset over at se at der er over 30 billeder fra siderne hvor at man tydeligt ser knoglestrukturen, men kun 2 billeder for/bagfra, og af disse fremgår knoglestrukturerne slet ikke. På rtg. billeder allerede fra 1995 ses skaden alene for/bagfra, og ikke fra siderne men skaden omtales ikke på rtg. diagnosen, som sålede var fejlbehæftet.

Jeg håber ikke at man fortsat tilstræber at overse en ubehandlet skade.

Idet at I selv annulerede tiden hos Mikkel Andersen den 06.10.06, fik jeg en tid til konsultation hos dig den 17.10.06, kl. 18.10. Forinden vil jeg gerne have svar på om du har læst materialet som jeg sendte til Mikkel Andersen, samt om der ved konsultationen, som det for mig at se, skal foretages den supplerende scanning af halsen, for tilstrækkelig billeddokumentation inden operationen.

For mig at se har fejlstillingen af hvirvlerne stået på så længe at de skal slibes til og forsynes med ledfladeimplantater, og noget tyder på at 9., 10. og 11.kranienerve klemmes lidt ved den nuværende tilstand, kan dette afklares ved scanning?

Mvh Kurt Christian Aggesen

2.: Under konsultationen spurte jeg til spondylosen, dvs. knogletilvæksten ved de slidgigtsramte ledfladers periferi og at det tydeligt var at se på billederne at dette trykker ind mod rygmarven, idet dette var tydeligt at se på billederne fra siden. Lægen afviste det med at billederne som jeg henviste til var ude ved siden af rygmarven, og at dette spondylosetryk mod rygmarven ikke var at se på billederne fra oven.

Ved fornyet gennemgang af billederne er jeg blevet opmærksom på at det hvad lægen sagde ikke nødvendigvis er sandt, og af følgende grund: Det billede som at jeg henviste til mht. spondylosetryk mod rygmarven var hhv. 7. og 8. billede, disse billeder er ikke i siderne af rygmarven, men midten af rygmarven, og derfor kan være årsag til en oprensning der. Ved hans forklaring at spondylosedeformationen ikke er at se på billedserierne fra oven har han ret, der fremgår ingen deformation af rygmarven på det udvalg af billeder som var gengivet på cd-rommen, eller for såvidt taget ved scanningen. Men det synes jeg er betænkeligt, idet at ved billedserien fra oven er der 15 snitbilleder over en afstand på ca 20 cm, derved er der over 1,0 cm's afstand mellem hvert snitbillede, et kærvområde med tryk mod rygmarven fylder langt under 1 cm. i højden, og kan således sagtens blive overset ved scanning fra oven. Derfor medsender jeg det 7. billede fra siden hvor kærven fremgår, idet dette viser en kærv mod rygmarven. Angående øverste halshvirvler sender jeg kopi af 1. hvirvels anlægsflade mod kraniet, hvorved en anden skade ses.

Klagen mod Hamlet er alt i alt minimal, men dog således at jeg synes det kan og bør gøres bedre.

Jeg ønsker bestemt ikke nogen operation eller udrensning uden at det forinden ved scanning er præcist lokaliseret. Men jeg er overbevist om at for at jeg kan få et liv igen udovr den smertedominerede tilværelse som jeg nu kun har som skal der foretages en operation ved de øvre halshvirvler, og medens der er åbnet så kan en opretning og afrensning af knogletilvæksten som giver kærvdannnelsen, ligeså godt blive fjernet samtidig. Efter konsultationen på Hamlet fik jeg bekræftet at jeg stadigvæk har min tid til undersøgelse på Hovedortocentret den 08.11.06, hvorefter jeg forventer en vellykket operation.

Jeg vedlægger kopi af øvrigt relevant materiale om den foregående virkningsløse behandling. Dette kan virke overvældende, og som om at jeg er een stor klage. De er ikke tilfældet, jeg er tidligere garder og A.P. Møller mand, og har haft egen virksomhed fra 1989 til 2001. Siden har jeg arbejdet som maskinmester og vagtchef på et kraftværk, men for ca. et år siden uberettiget opsagt pga. mit handicap. For mig at se kan der være en sammenhæng med min tidligere virksomhed og den vanskeliggjorte behandling i sundhedsvæsnet. Andres hensigter bør under ingen omstændigheder forhindre at jeg behandles for ledskaden. Jeg har en dygtig kone og 4 dejlige børn.

Generelt må jeg bede om opmærksomhed til denne sag, idet den medicinske behandling som man får ved de aktuelle smertesymptomer, kun gør skaden værre også for patienten socialt. Ved min sag isoleret set kan det forekomme som om at der fra sundhedsvæsnets side er almindeligt at man ikke ser den strukturskade, som eventuelt på et tidligt tidspunkt, længe inden at der søges behandling for skaden, som ellers er meget let at se på rtg. eller scanningsbilleder af halsen for-bagfra. Jeg synes at Sundhedsstyrelsen bør ofre en analyse på min sag, idet at jeg har gjort et stort stykke arbejde på at dokumentere sagen. Det er min overbevisning at bedre opmærksomhed ved billeddiagnosticering vil medføre store besparelser for samfundet og ved den rette behandling et normalt liv for de forulykkede.

 

 

Bilag 1: Røntgenbillede fra 1995.

Bilag 2: Dialog med lægen før henvisning til kirurg.

Bilag 3: Diagnosen fra Hamlet + 2 stk. billeder.

Bilag 4: Jeg skriver ovenfor at behandlingen er vanskeliggjort: Alene fra at der konstateredes fejl på rtg-diagn. til blot en konsultation på rigshospitalet gik 7 mdr. Studér dialogerne med lægen, se hvorledes de forsøgte at forhindre undersøgelse på RH. Sundhedsvæsnets årsager dertil ses i underbilaget: kommentarer til dialoger. I denne mappe vedlægger jeg andet relevant bilag, som jeg blot endnu ikke sat i rækkefølge.

 

Såfremt der eksempelvis ønskes mere bilag eller dokumentation vil jeg gerne vide det.

 

 

Med venlig hilsen

 

Kurt Chr. Aggesen