Da jeg opstillede oplægget til hjemmesiden havde jeg tænkt at benytte forhåndenværende materiale. Imidlertid inden at jeg fik dette materiale indarbejdet, kom der desværre nedenstående, som således er dugfrisk eksempel, på hvorledes at myndighederne undviger deres eget ansvar overfor os:


Meddelelse om 2 stk. ulovlige affaldsdepoter.

 

Efter rådføring med

 

Annette Schneider, Miljøstyrelsen, Jord & Affald

 

vil jeg hermed henlede opmærksomheden på to stk. affaldsdepoter.  Ved min rådgivning fra Miljøstyrelsen blev min formodning om depoternes ulovlighed bekræftet. Derudover består depoterne af materialer, som arbejder sig op til jordens overflade, hvorved at denne tidligere aktivitet derfor vil blive stillet til ansvar, således er denneher redegørelse vigtig. Såfremt hver af kommunernes forvaltninger ikke sørger for at depoterne  fjernes må det være jeres opgave at indføre oplysninger derom til  hver af matriklernes tingbogsoplysninger.

 

 

 

 

1.: I Vojens kommune, angående matriklen under ejendommen Haderslevvej 28 Maugstrup, 6500 Vojens:

 

 I 1985:  Beliggenheden er den ubebyggede lod som spidser op til krydset i Maugstrup, mellem Haderslevvej og Ringtvedvej. Min far rettede henvendelse om opfyldning, med jord på ca. 700 m2 af en byggegrund på ialt ca. 1200 m2.Såvidt jeg ved blev denne lod oprettet en selvstændig matrikel, med henblik på anvendelse som byggegrund. Ved arbejdets afslutning viste det sig at der istedet er deponeret råt (dvs. ikke medbrudt) materiale fra vejopbrud, med mange tons asfaltblokke på ca. 1 m2 størrelse. Da min far konstaterede affaldsdeponeringen ønskede han det fjernet, men istedet fyldte Vojens Kommune yderligere 30 cm.jord ovenpå. Idet at min far dengang var sygeliggende og døde indenfor det næste halve år blev der ikke gjort ikke mere derved. 

 

For mig at se har Vojens Kommune stadigvæk pligt til at fjerne det ulovlige affaldsdepot. For nogle år siden blev matriklen overladt til Ejvind Hansen, Haderslevvej 28, Maugstrup, hvorunder at arealet nu benyttes som landbrugsareal.

 

 

 

 

2.: I Tinglev kommune, angående matriklen under Flensborgvej 105, 6360 Tinglev:

 

 I 2001: Poul Vestergaard begravede ca. 25 m3 affald, mest bestående af plastik fra ensilagestak, under haven overfor stuehuset på sin ejendom, Flensborgvej 105. Jeg var vidne dertil, idet at det netop var mig som solgte ejendommen, mig og min familie var ved at flytte ud af stuehuset, medens det skete. Såvidt jeg husker kontaktede jeg teknisk forvaltning i Tinglev Kommune, og meddelte om affaldsdepotet, men såvidt jeg ved fjernedes det ikke. Jeg vedlægger kopi af skriftlig besked fra 2001 om forholdet til en sønderjydsk advokat Ehlert Nielsen, Aabenraa; idet det var sådan en er jeg ret sikker på at der ikke er kommet videre. 

 

For mig at se har Tinglev Kommune stadigvæk pligt til at undersøge forholdet, og få den ansvarlige til at fjerne det ulovlige affaldsdepot.

 

 

 

 

Konventioner, affald og Grundloven, samt hvorledes jeg blev bekæmpet i Sønderjylland:

 

Ved denne meddelelse til Sønderjyllands Amt, vil jeg specielt gøre opmærksom på linket http://www.aggesen.dk/etnisk%20jagt.html , deri redegør jeg for dette amts uholdbare facon at administrere hhv. Naturbeskyttelsesloven og Grundloven. Af retslitteraturen fremgår det nu at det netop var at mig, der gentagne gange blev trukket i retten, som en af de helt få, der ved subjektive vurderinger blev sagsøgt af det offentlige. At det foregik i årene efter at staten netop var blevet foranlediget til at fravælge mine tiltag og initiativer for forureningsbegrænsende tiltag, forekommer tilsvarende som anklagerne meget søgte. Mine tiltag lever dog stadigvæk, se derom på min hjemmeside www.aggesen.dk , og der kommer flere.

 

Med den måde som at nogen brugte myndighederne til at maltraktere mit gode navn og rygte de sidste år frem til 2001 medens jeg dengang endnu boede i sønderjylland, vil I sandsynligvis være i tvivl om værdien af mine meddelelser. En mulighed er at kontakte teknisk forvaltning her i Roskilde kommune. Efter min tid først som maskinmester, siden et par år som vagtchef på det kommunale kraftvarmeværk KARA her i Roskilde meddelte jeg kommunens tilsynsmyndighed om den rette sammenhæng ved denne virksomheds mangeårige problemer med at overholde miljøkravene. Kvaliteten af redegørelsen fik tilsynsmyndigheden til at give mig en skriftlig taksigelse for meddelelsen.

 

Se endvidere www.aggesen.dk , der har jeg et depot af informationer, af såvel historisk, økologisk, samtidsmæssig og visionær værdi. Kort sagt, når at kommunerne foretager økonomisk udsultning af enten egne virksomheder eller de private virksomheder, som er dens indtægtsgrundlag, for blot at tækkes en kinky FN støttet befolkningsomsætning, så er det egne børn og interesser som ubevidst straffes. Og ganske vist, så har dem der vil skade os således, også fået samfundet tilpasset, så at der på kort sigt ser ud til at være penge i det, selvom sådanne skadelige netværker også kommer til at stå til regnskab for deres værk. Sådan er det.

 

 

 

Med venlig hilsen           Kurt Christian Aggesen

 

 

 De har i mail af 13. februar 2006 fremsendt oplysninger om 2
affaldsdepoter, som de anmoder amtet om at indføre tingbogsoplysninger om.

Vi takker for deres henvendelse, men vil dog bede dem om at  anføre matr.nr
eller fremsende et kort med markering af hvor deponeringen er sket. For
begge adresser er der tilknyttet flere matr. nr. og det er vigtigt af
hensyn til den videre afklaring af eventuel kortlægning efter
jordforureningsloven, at kortlægningen noteres på den rette matrikel.

med venlig hilsen

Helle Broch
GrundvandsafdelingenHej Helle Broch

I  e-posten som jeg sendte beskrev jeg for hvert sted ret præcist hvor,
derudfra må I finde relevante kortudsnit, som I så må sende, hvorpå jeg så
gerne giver de eksakte placeringer. Såfremt det kan gøres via internettet,
må du sende mig linkene.


Mvh Kurt


Tak for Deres ulejlighed med de ulovlige deponeringer.

Med hensyn til Deres spørgsmål om amtet har undersøgt om skadevolder skal
gøres ansvarlig for deponeringerne, kan jeg oplyse, at med hensyn til
asfaltdeponeringen i Vojens, var det almindelig kutyme, at asfalt blev
nedgravet eller efterladt ved nedlæggelse af vejstrækninger m.m. i 1985 og
også i en årrække derefter. Det vil derfor være udsigtsløs at forsøge at
gøre skadevolder ansvarlig for deponeringen. Det som amtet har mulighed for
og vil gøre i denne sag er, at kortlægge deponeringen efter
jordforureningsloven, og derved sikre mod,  at arealet anvendes til følsom
anvendelse  (bolig, legeplads m.m.) inden der er gennemført en
tilstrækkelig oprydning.

I den anden sag i Tinglev, hvor der er nedgravet plastaffald, og eventuelle
rester af foderstoffer, er det ikke amtets vurdering, at der efter
jordforureningsloven er grundlag  for en kortlægning, idet  de stoffer der
er bundet i plastikken  og foderstofresterne ikke vil kunne spores i
grundvandet eller i jorden omkring plastik affaldet. Plastikken vil alene
være et gene for anvendelsen af arealet men ikke et miljømæssigt problem, i
form at  øget  risiko for at bo eller opholde sig der.

Deponering af plastaffaldet er selvfølgelig ikke lovlig, men det er i så
fald en kommunal eller privat sag at anmelde ulovligheden til politiet.

med venlig hilsen

Helle Broch


Afslutning:


Som afslutning af denne sag vil jeg blot nævne at jeg personligt ikke ser et formål med at anmelde ulovlighederne til politiet, forholdene har for mig at se alene samfundsmæssig interesse, hvilket netop burde være disse myndigheders opgave at leve op til. Som det ses gør de det ikke, eksemplet her viser at de er mest interesseret i at markere hvorledes at de selv er dem som skal finde fejl blandt befolkningen, de er i bedste fald objektive, men ikke så konsekvente, som når de ønsker at vise hvor nødvendigt det er at overvåge os.