Af foregående links ses hvad et fejlkonstrueret produkt kan betyde, herunder ses den foreliggende afgørelse, ja, firmaet som solgte os det slipper åbenbart uden at skulle dække skadens samlede omfang:

 

 


 


Fra: Kurt Aggesen
Sendt: 28. februar 2008 10:24
Til: 'post@landscentret.dk'
Emne: VS: Klage, kopi til fjerkrærådgivningen

 


 


Fra: Kurt Aggesen
Sendt: 28. februar 2008 10:22
Til: 'tryg@tryg.dk'
Emne: VS: Klage

 


 


Fra: Kurt Aggesen
Sendt: 28. februar 2008 10:19
Til: 'jm@jm.dk'
Emne: VS: Klage

 


 


Fra: Kurt Aggesen
Sendt: 28. februar 2008 10:07
Til: 'hb@advokathb.dk'
Emne: Klage

Skriftlig meddelelse om protest over hovedsageligt to forhold:
 
 
Som jeg meddelte  kurator, advokat Uffe Skalborg Hansen, pr. telefon mandag den 18.02.08, klager jeg nu til Justitsministeren over følgende:
 
 
 
 
A: Afmelding af retsmøde på meget kort varsel:
 
Een hverdag førend den afsatte tid ved retten i Sønderborg for retsmøde, fik jeg besked på at parternes advokatfirmaer havde indgået forlig i sagen. Forliget er en minimal erstatning til mit konkursbo på 150.000 kr, selvom at Landskontoret for fjerkræ eksakt har opgjort  skadens omfang til ca. 650.000 kr. Til byrettens behandling var indkaldt vistnok 7 vidner, derudover landbrugskonsulenter angående syns- og skønstemaet, samt sagens parter og repræsentanter.
 
Klagen angår afmeldelsens korte varsel. Såvel min hustru og jeg var indkaldt til retsmøder i byretten i Sønderborg hhv. 18. og 19. februar 2008. Forinden havde vi begge fået planlagt fridage hos vore arbejdsgivere. Det er ubehageligt og omkostningskrævende, at en så betydelig ændring kan accepteres som praksis med så kort varsel, idet at sagen har været under forberedende behandlinger ved byretten vistnok siden 2002.
 
På samtlige vidners vejne vil jeg samtidig klage over denne procedure: Situationen for dem kan være den samme, for dem som den er for Anette og mig. Afstanden er ca. 290 km.fra vores bopæl til Byretten i Sønderborg. Den påklagede procedure med afmelding på kort varsel bidrager endvidere til, at de indkaldte vidners respekt for såvel os, kurator, retten samt sagen lider et unødigt knæk. Jeg forstår på kurator, at muligvis skal sagen alligevel behandles senere. Da vil det være forbundet med større besvær eller modvillighed hos vidnerne, at afsætte tid til at møde op i retten, på grund af den usikkerhed med tidspunkter som nu er signaleret.
 
 
 
 
B.: Indsigelse imod forliget i retssagen konkursboet Kurt Chr. Aggesen mod M. H. Jensen Maskinfabrik A/S.
 
 
For Anette og mig er sagen følgende:
 
1.:
 
Ved forliget på 150.000 kr unddrages forskiringsselskabet eller sagsøgte M.H. Jensen A/S at betale en erstatningsdel på ca. 500.000 kr., idet at sagen er opgjort og anmeldt til forsikringsselskabet, ca. 650.000 kr., allerede i Januar 2001.
 
2.:
 
For ca. to år siden forsøgte Jyske Bank at få min hustru til at hæfte og afdrage et beløb på ca. 3.100.000 kr. Et beløb, som hun ikke har brugt een krone af. Men et beløb, som er påløbet en konto, efter at banken erklærede mig konkurs. For få måneder siden, gav Pengeinstitutankenævnet, efter sammenlagt ca. to års behandlingstid, Anette medhold i at Jyske Banks krav var ubegrundet og ikke dokumenteret.
 
Anette og jeg har 4 sunde og stærke børn, og ved alt er vi meget ansvarsbevidste og sparsommelige. Men den her aktuelle situation har belastet os og vores øvrige familie meget, den således pålagte svage økonomi og de sociale omkostninger har været så omfattende, at det vil være for meget at komme ind på her. Om jeg så skal benytte resten af mit liv på at offentliggøre sagernes dokumenter, så ser jeg det nu som en værdig opgave. Parterne har valgt hvad de står for.
 
Der er et misforhold, som intetsteds hører hjemme: Der dokumenteres her en økonomisk eftergivenhed til kapitalen, og et urealistisk økonomisk krav til mindstbemidlede, summen ligner et slet skjult drabsforsøg. 
 
 
Konkurserklæringen mod mig var en følge af en økonomisk sanktion i 1998.  Sanktionen blev erklæret ulovlig december 2002, ved Østre Landsret.
 
2.1.:Medens sanktionen endnu ikke var dømt ulovlig, da udførte Jyske Bank et tillidsbrud mod mig i marts 1999, hvor de inddrog ekstraordinært 451.000 kr, hvorved min virksomheds overlevelse blev forhindret. Dette tillidsbrud ville Pengeinstitutankenævnet ikke behandle, idet det var et erhvervsanliggende, og siden så kurator sig ejheller i stand til at gøre noget derved.
2.2.:Medens sanktionen endnu ikke var erklæret ulovlig, da anmeldte jeg produktskaden ca. 650.000 kr, til forsikringsselskabet Tryg forsikring. Da de rettede henvendelse til MHJ A/S, afviste de erstatningsansvaret, endnu medens sanktionen ikke var erklæret ulovlig. Tilfældet er at at såvel jeg som sagsøgte har samme forsikringsselskab.
 
Det store syn- og skøns tema til retten viser imidlertid at skadens omfang er reel og erstatningspligtig. Kurator meddelte at han fremsatte et forlig på 150.000 kr. i 2003, dengang blev det ikke accepteret af MHJ. Efterfølgende har Landskontoret igen genoptaget arbejdet med besvarelse af en lang række supplerende spørgsmål, selvom at deres foregående tilgodehavende ikke blev indbetalt af kurator. 
 
Efter færdiggørelsen skeles til Landskontorets redegørelser, derfor forhøjer forliget nu. Men derved synes jeg deres arbejde krænkes dobbelt, dokumentationen bliver ikke behandlet som en realitet ved retten. Ved det minimale forlig har Landskontoret ikke udsigt til at få  økonomisk ydelse for deres arbejde. Er detteher noget Tryg forsikring vil være bekendt? 
 
Der kan være småfejl ved datoangivelser, men ikke på en måde som ændrer betydningen af dette brev. Jeg står til rådighed med yderligere dokumentation.
 
 
 
Med venlig hilsen
 
 
Kurt Aggesen
 


Fra: Eyvind Frank Toxborg [mailto:eyvind.toxborg@tryg.dk]
Sendt: 3. marts 2008 12:41
Til: Kurt Aggesen
Emne: M.H.Jensen A/S. Skade 670 8.105.701.307 14.01.2000 og 659 157.953 9.10.2000


Tak for din mail af 28. februar 2008.

Du spørger afslutningsvis om Tryg vil være bekendt, at der indgås forlig umiddelbart før selve retssagen.

M.H.Jensen Maskinfabrik har tegnet erhvervs- og produktansvarsforsikring her i selskabet, og vores ansvarsafdeling varetager således Maskinfabrikkens interesser i sagen, og som det er dig bekendt afviser M.H.Jensen Maskinfabrik at være erstatningsansvarlige overfor dig - en holdning Advokatfirmaet Lett, der repræsenterer Maskinfabrikken, er enige i.

Omvendt har vores retshjælpsafdeling stillet retshjælpsdækningen til rådighed for din advokat, og under sagen er forsikringssummen på 100.000 kr. brugt op.

Henset til at ansvarsgrundlaget for Maskinfabrikken er tvivlsomt, og at omkostningerne til syn- og skøn og til advokaterne er betydelige, mener jeg ikke, at du med rimelighed kan kritisere, at vi på vegne af M.H.Jensen Maskinfabrik indgår forlig i sagen.

Du er uenig i forliget. Rette forum for din klage er efter min opfattelse Skifteretten, men da jeg forstår, at du har klaget til Justitsministeriet, vil Ministeriet formentlig videresende dele af din klage til Skifteretten.

Venlig hilsen

Eyvind Toxborg


Kvalitetskonsulent
Telefon: 44 20 40 19
- Fax: 44 20 66 45
Tryg
- Kvalitetsafdelingen, J22T - Klausdalsbrovej 601 - 2750 Ballerup
 
 
Tilsvarende fra Justitsministeriet var svaret således, at de ikke direkte gør noget ved det.
 
Mvh Kurt den 24.03.08