Jeg videresender hermed tillægget, såfremt at jeres foregående mailadresse åbenbart ikke videresender til jer. Endvidere kan jeg hermed medsende undersøgelsen fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

 

 

Til Palle Guldager
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Jeg vil sige tak for jeres undersøgelse af sagen, og for velviljen I har
vist ved at uddrage det væsentlige for jer, af den noget brede redegørelse
jeg sendte.

Med venlig hilsen           Kurt Christian Aggesen----- Original Message -----
From: "Guldager, Palle" <
PGU@vtu.dk>
To: "'Anette og Kurt Aggesen'" <
aggesen@kabelmail.dk>
Sent: Friday, November 18, 2005 1:20 PM
Subject: Motor med variabelslaglængde


Kære Kurt Aggesen

Tak for din mail af 14. november med din korrespondance med CAT Symbion
Innovation A/S (Cat-Science) og Teknologisk Innovation A/S. Det fremgår af
korrespondancen, at de to innovationsmiljøer af forskellige grunde har
meddelt dig, at de ikke ønsker at investere i dit projekt.

Som det fremgik af vores mail af 11. november 2005 kan miljøerne afgørelser
efter lovgivningen ikke indbringes for administrativ myndighed. Som følge
heraf har ministeriet ikke mulighed for at gå yderligere ind i sagen eller
tilsidesætte miljøernes vurdering. Vi kan oplyse, at innovationsmiljøerne er
selvstændige aktieselskaber, og at det er selskabernes ledelse og
bestyrelse, der alene træffer beslutning om, hvorvidt de ønsker at investere
i et projekt på egne og statens vegne.

----

Vi har endvidere forelagt din klage over Opfinderkontoret for Teknologisk
Innovation. Vi har modtaget følgende svar:

Kurt Aggesen klager over følgende forhold i forbindelse med samarbejdet med
Opfinderkontoret og senere Center for Opfindelser og Kreativitet:
1 Projekt fra 1981 vedr. reduktion af forurening fra forbrændingsanlæg. Vi
har desværre ikke mulighed for at opbevare tilsendte projekter i så lang
tid, som der her er tale om, og det tilsendte materiale er derfor blevet
makuleret. Kurt Aggesen anfører, at afvisningen i 1981 kan være årsag til,
at han senere er blevet afvist af andre konsulenter. Jeg kan forsikre, at
dette ikke har været tilfældet. Den rådgivning, vi giver, er fortrolig, og
den kommunikeres ikke ud til andre uden efter aftale med opfinderen. Kurt
Aggesen oplyser, at kommunikationen i 1981 var begrænset til een indsendelse
og et par timers telefonsamtale. Derfor kan det med sikkerhed fastslås, at
der ikke kan være forbindelse til senere opståede problemer.
2 Projekt vedr. den sundeste og hurtigste cykel Kurt Aggesen klager over, at
jeg har vurderet hans opfindelse ud fra to linier. Dette er ikke tilfældet.
Den 24. oktober 2005 kl. 11.13 fremsendte Kurt Aggesen pr. E-mail en
beskrivelse med 2 vedhæftede filer (hhv. beskrivelse og tegning) til
Jeanette Fabricius, Teknologisk Innovation A/S. Hun videresendte samme dag
kl. 11.31 den pågældende mail til Christan Høeg, Center for Opfindelser Og
Kreativitet, da hun vidste, at Kurt Aggesen blev rådgivet herfra.
Efterfølgende drøftede vi internt det fremsendte materiale, og jeg rådgav
derefter, den 4. november Kurt Aggesen pr. mail.

Ministeriet vurderer, at din henvendelse er behandlet korrekt efter gældende
regler, og da ministeriet ikke har hjemmel til at efterprøve den faglige
vurdering, kan ministeriet heller ikke i dette tilfælde foretage sig
yderligere i sagen.

Til orientering § 9 , stk. 5 i Lov nr. 419 af 6. juni 2002 om teknologi og
innovation: "Innovationsmiljøernes afgørelser kan ikke indbringes for en
administrativ myndighed."

Med venlig hilsen
Palle Guldager
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

 

 

 

 

 

----- Original Message -----

From: Anette og Kurt Aggesen

To: Civilstyrelsen

Sent: Monday, November 07, 2005 10:47 AM

Subject: Tillæg til sag nr. 04-110-03215


Til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, sendes endvidere i kopi til Civilretsdirektoratet og Green Peace

 

Hermed vil jeg indbringe en klage over den behandling, som at jeg har fået hosCat Science, Opfinderkontoret, Teknologisk Innovation og NOVI. 

 

 

 

For Civilretsdirektoratet er det et sammendrag om forhold, som har medvirket til krænkelserne mod mig. Til jer skriver jeg mit sagsnr. oppe på linien emne.

 

For Green Peace er det dokumentation om at mindre forurenende teknologier ikke ønskes anvendt, og således miljø-og sundhedsskadende krænkelser.

 

 

 

Min første henvendelse til Teknologisk Institut foretog jeg i 1981. Det var hvor at jeg selv havde foretaget et projektarbejde,  for at reducere forurening fra forbrændingsanlæg, sideløbende med mit maskinmesterstudie, medens at jeg var ansat hos AP.Møller. Jeg indsendte tegninger og beskrivelser af et røggasrensningsanlæg med spuling/ køling til under dugpunkt, syrebestandige komponenter osv. Tilbagemeldingen var at "den slags kan ikke lade sig gøre, det vil give ustyrlige tæringer og det vil give en uhåndterbar syreopsamling ved renseprocessen, sådan noget vil være håbløst, det eneste som er at gøre med røgen er at lave skorstene som er høje nok, så opløses røgen. 

 

Der blev ikke foretaget hverken nyhedsundersøgelse eller patentanmeldelse, dette projekt lod jeg så ligge, og jeg fulgte ikke udviklingen på dette område, idet at jeg fandt andre mere interessante studier. Jeg finder anledning til at nævne denne min henvendelse i 1981 af den grund, at jeg fra 2002 til 2005 har arbejdet på kraft/varmeværket KARA her i Roskilde. Først som maskinmester, siden som vagtchef. Den måde som at røggasrensningsanlægget er konstrueret ved KARA blok 5, er en nøje videreførelse af det ideoplæg og den beskrivelse, som jeg sendte til Teknologisk Institut, Tåstrup i 1981.

 

Jeg fremdrager ovennævnte sammenhæng, idet at det kan være den grundlæggende årsag til de afvisninger, som mine kontakter med de innovative miljøer har givet mig. Eller jeg må præcisisere det således: Når at konsulenterne vender tilbage efter deres møde med pengemændene, så har de ingen begrundelse, blot en afvisning.

 

Ovennævnte henvendelse til de innovative miljøer i 1981 om våd røggasrensning begrænsede sig til een indsendelse og ialt et par timers telefonsamtaler.

 

Dernæst udarbejdede jeg en patentansøgning i  foråret 1984, angående en motor med keramiske komponenter for at opnå en højere forbrændingstemperatur, hvorved at partikel- og CO forurening kunne begrænses, og jeg ombyggede en bilmotor dertil. Konstruktionen var ikke holdbar, men jeg forsatte udviklingen, og i starten af 1987 fremlagde jeg et samlet oplæg, det angik kendte teknologier, men sammensat således, at motoren havde holbar funktion med de høje vægtemperaturer, dvs. ingen partikel- og CO-forurening, men med temperaturstyring, således at max temp i centrum af rummet holdtes under grænsen for NOx forurening. Dette blev fra Teknologisk videresendt til Laboratoriet for Energiteknik på DTH, og min daværende abejdsgiver AP Møller var også informeret derom, og de betegnede denne motor genial. Desværre trak det ud med at få midler til projektet, trods mange ansøgninger til både statslige og private fonde. I foråret 1988 opsagde jeg min ansættelse hos APM. I sommeren 1988 meddelte Kai Schütte fra TIC Aabenraa mig at fra teknologistyrelsen var der givet besked om at mit motorprojekt ikke måtte blive gennemført. Derefter annoncerede jeg med projektet, daværende Naturgas Syd ville gerne benytte denne slags motorer på deres decentrale kraftvarmeværker, og de medvirkede til at få etableret samarbejde med nogle ingeniørhøjskoler, hvorved at jeg fik udført en lang række komplicerede kontrolberegninger. Eet stk. motor kom til at køre, da NGS ville have de næste fremstillet, blev NGS erklæret ulovlige og opløst. Siden var det helt umuligt at komme videre med fremstilling af disse forureningsfrie motorer. Frem til 1993 forsøgte jeg at komme videre med projektet, produktionen via de andre innovationsmiljøer. NOVI Aalborg deltog i mange og langvarige drøftelser, det nåede dertil, at de ønskede at jeg skulle medvirke til at betale for udvikling af et computerprogram til 200.000 kr, som medsikkerhed kunne regne ud hvor god motoren ville blive. Stadigvæk synes jeg at deres argumentation og deltagelse forekommer useriøs, derfor anser jeg det innovative miljø som diktatorisk.

 

Det var også umuligt for mig at få arbejde. Inden min ansættelse hos APM havde jeg i fire år været ansat på en fabrik med ca. 15 medarbejdere. Allerede efter to års ansættelse var det mig der som 19 årig der fik opgaven at instruere nye medarbejdere, til samtlige funktioner på virksomheden, og jeg var i denne unge alder blandt de højestlønnede.

 

På den baggrund var det en besynderlig situation at komme i, at jeg nu tilmed havde en god uddannelse, men kunne ikke komme ind nogensteder, så for mig så det ud som om at der var spredt gift foran mig. Arbejde var vitalt for mig, og penge havde jeg stadig dengang, så jeg købte en ruin af et landbrug, min kone og jeg samt vores familie fik det gjort beboeligt, og efter et par år blev det en flot stor gård. Desværre blev jeg så overdænget af en stime retsmæssige forfølgelser, og ved retten i Tønder blev jeg behandlet som lort. Det var bl.a. noget med en sagsøger som fik medhold, selvom at han med overlæg havde bortskaffet bevismateriale under sagsbeh. osv.

 

I 1996 frasolgte jeg halvdelen af jorden med fortjeneste, således blev det i 1998 muligt for mig at bygge en flot produktionshal, jeg havde ifølge landbrugets rådgivningstjeneste en af landets flotteste produktioner, med fornemt overskud, det holdt 4 måneder, så blev denne produkion erklæret ulovlig, og jeg erklæret konkurs. Statens sanktion mod mig var ulovlig, ved Østre Landsret blev den erklæret groft ulovlig og jeg fik medhold og erstatning. Desværre har jeg endnu ikke fået erstatning for følgetabene.

 

I 1997 havde jeg udviklet en enkel og meget effektiv rensemekanisme til mejetærskere, dette fungere i 5 år på min mejetærsker uden nogen problemer. I landbrugspressen blev dette grundigt omtalt og beskrevet. Det var specielt egnet til de vanskeligere høstforhold som økologiske afgrøder stiller, det sikrede topkvalitet på varen og mindre ukrudtsbelastning på marken. Konceptor v. Torsten Reffstrup foretog undersøgelser derved, og deltog i forhandlinger med Dronningborg Maskinfabrik om kommercialicering, men DM's politik var at de ikke ville benytte forbedrelsen, fordi det sikkert ville genere de konventionelle interesser.

 

I 2002 fik min kone, som er civiløkonom arbejde på Sjælland, så vi flyttede herover, og kort tid efter fik jeg med hjælp fra Kirsten Jeppesen arbejde på KARA, først som maskinmester, efter et par måeder fik jet tilbudt en stilling som vagtchef, denne stilling havde jeg i to år, så blev jeg opsagt uden gyldig grund, jeg vil henvise til materialet hos Jurist Pia Beck Nielsen hos Maskinmesrenes forening. Med hendes hjælp fik jeg tilkendt erstatning for ueretttiget opsigelse. I denne anledning vil jeg henvise til et brev som jeg sendte til Det Nordiske Ministerråd for et par uder siden:

Hej. Jeg vil gøre opmærksom på at offentlige kraft/varmeværker efterhånden er underlagt så kraftige besparelser, at for at undgå at blive afskediget, lader personalet urenset spildevand og renset røg forbi filtre og følere, for at holde anlæggenes ydelse kunstigt oppe. Under min ansættelse gennemførte jeg en række betydelige forbedringer, og ønskede flere, men blev afskediget uden holdbar begrundelse, Jurist Pia Beck Nielsen fra Maskinmestrenes forening som hjalp mig til en lille erstatning, har kopier af min dokumentation, som jeg siden fik tak fra tilsynsmyndigheden for.

 Problemet forekom at være udbredt blandt rensningsvirksomhederne. Jeg er bekymret over det, idet denne uregistrerede forurening sikkert er medvirkende til den globale opvarmning, og den uregistrerede grundvandforurening er en gældsbyrde som uretmæssigt belaster vore efterkommere.

 Uretten er FN's skyld, de reducerer mennesker til en handelsvare, for at vi skal glemme vores værdi og ophav.

 For lige at blive i sporet, kan I se at jeg også er bekymret for der er negative indvirkninger som at FN's konventioner pålægger os. Et af  største miljøproblemer som vi har nu er at indlandsisen på Grønland smelter, pga. sodpartikerne. Jeg har stor respekt for kultur, vi elsker jo at betragte særprægene og de værdier som kulturerne har værnet om igennem mange generationer. Men at FN støtter tiltag som at betegne os selv som svinehunde, så tror jeg at vi med urette er blevet pådraget et skyldkompleks som er for stort. Jeg tror at mennesker har en svaghed for det som er stort, og for os er USA stort. At vi så skal til at være ligeså kinky, med ghettoer og alt det der, nej. Bare fordi at os som lever her i de kolde egne, derved har udviklet teknologier som gør det muligt at blive her året rundt, så er det altså ikke til gavn for nogensomhelst, at allesammen skal herop og bo i de kolde egne, bare fordi vi har så meget teknisk ragelse, der fejlagtigt anses som livskvalitet. Således neutralseres de forureningsbegrænsende tiltag, og på den måde skader FN os. Det at vi skal bruge milliarer på FN krav om at indvandrerne skal have vores arbejde, mener jeg på uberettiget vis er skadende for disse fremmede kulturer der kommer hertil, fordi at mange  i vores egen befolkning i forevejen er bange for at miste deres arbejde. Tilmed ses at staten i stigende grad afskediger miljøforskere osv., dette anser jeg som et forsøg på at skjule en destruktiv retning, dette skal ændres. Evt. skal FN bare have dette at vide, så kan de sikkert også se fornuften i det

Således blev jeg opsagt for ca. et halvt år siden uden grund. Ca. en måned efter fandt jeg så ialt 3 links, som jeg gerne skal give, til udenlandske virksomheder, der nu benytter nøjagtig den teknik, jeg som den første i verden fik publiceret i fagbadene Ingeniøren og Søfart i 1993. Egentlig var det en glæde for mig at gense disse teknikker i anvendelse, jeg kan ikke sagsøge disse firmaer, idet mine patentrettigheder er udløbne. Men at se disse var meget rart derved, at man som forsker/opfinder/konstruktør jo famler sig lidt frem, og man/jeg kan føle sig noget alene derved, specielt ved den retning som mit arbejde desværre fik. 

Her for et par måneder siden kom jeg på en god ide, en videreførsel af ideen om den forreningsfrie motor, den jeg fik til at køre i 1989 var til generatordrift, dvs. 1500 o/min. Den nye konstruktion er en helt langsomtgående hybridmotor, derved spares differentiale og gear som på biler tager 20 % af effekten og dermed brændstoffet, krumtapdrevet sidder direkte på baghjulsakslen. Som den naturligste ting foretager jeg nyhedundersøgelser inden jeg udfærdiger en patentansøgning, alligevel henviser Carsten Faltum fra CatScience til en nyhedsundersøgelse på patentansøgningen at der er så mange patenter som ligner min, idet at mine undersøgelser ikke viser dette,  ber jeg om en kopi deraf, men han vil ikke sende det og afslutter sagen. Jeg synes det er krænkende at han ikke vil udlevere en skriftlig dokumentation.

Her for 3 uger siden sad jeg og gennemtænkte forskellige prototypekonstruktioner til denne min nye langsomtgående hybrid. Så i løbet af nogen dage fik jeg en ny type cykler ud af det, se: Den sundeste og hurtigste cykel. Jeg sendte denne gang sagen til opfinderkontoret, gennem deres onlineformular. Ved udfyldning af ansøgningen fandt jeg ingen link, hvorved at jeg kunne vedhæfte kopi af tegninger og patentansøgning, den tekniske beskrivelse af opfindelsen kommer således kun til at omfatte et par linier, således nøgleord. Alligevel kommer svaret ca. 10 dage efter, hvor at Peter Cordsens i lange vendinger vurderer at opfindelsen indeholder så radikale ændringer at de nok er for omfattende til at de konservative cykelfabrikker vil omstille deres produktion. Jeg havde i det mindste forventet en henvendelse om uddybende spørgsmål, for derved også at kunne sende billeder og patentbeskrivelserne. Jeg har forsøg at sende dokumentation direkte til deres mailboks, ca. 14 dage derefter ringede jeg dertil for at få en kommentar, da fik jeg at vide at beskrivelser om produktideer som sendes til deres almindelige mail slettes uden at afsenderen får besked, denne praksis er dog blevet ændret på min foranledning.  Peter Cordsen kan vurdere en ny konstruktion ud fra to linier. Det mener jeg er usagligt og krænkende.    

For at få det hele med, når det angår forurening, kort uddrag af brev om kviksølv og Sundhedsstyrelsen, her kun relevant for Green Peace:

I slutningen kommer Aase Hansen ind på forureningens indflydelse på fertiliteten. Dette har jeg studeret ret grundigt, og ud fra mine studier derom vil jeg derfor tilføje:

Jeg ved ikke om det har nogen sammenhæng, men for et par år siden talte jeg med enten dig eller jeres afdeling, netop om industrialiseringens miljøpåvirkning, specielt tungmetallers vævsskadelige påvirkning. Det som forekommer mig påfaldende unaturligt, er at i Sundhedsstyrelsens publikationer, og lægemiddelstyrelsens publikationer, deri disse eksisterer begrebet kviksølvsforgiftning ikke, helt systematisk benægter Sundhedsstyrelsen at folk skades deraf. Imidlertid kan jeg henvise til en dansk publikation, Miljøstyrelsen fra 1992, om anvendelse af tungmetaller. Om danske tandlægers anvendelse af ca. 2 tons kviksølv pr år anføres: Kviksølv anvendes i tandfyldninger, idet det hæmmer udviklingen af eventuelt ikke fjernet karies. Således fastslået, der er en gitvirkning i kviksølvplombens nærmiljø, alle steder kalkuleres med de sekundære giftvirkninger, men sundhedsstyrelsen fornægter at dette er tilfældet overfor mennesker. Derom har jeg talt med Sundhedstyrelsens ekspert på dette område, Flemming Nielsen og han bekræfter, at deres indstilling er baseret på undersøgelser, hvor mennesker udsættes for visse mængder kviksølvsindtagelse. Imidlertid angiver disse undersøgelser ikke tal for, hvilke mængder at de kviksølvsneutraliserende stoffer forsøgspersonerne samtidig har fået, idet dette, i særdeles forskellig grad findes i fødevarerne, og mindst i skandinaviske fødevarer, idet jorden her har et meget lavt indhold af eks. Selen. Dette lave indhold betød ikke noget for 1000 år siden, idet der var ingen skadelig miljøpåvirkning, men nu er det utilstrækkeligt, idet at miljøbelastningen nu er her.

 

Og jeg er lidt betænkelig ved den amerikanske forskers konklusion, at det (alene) er et gen som er årsag til dårlig fertilitet. Jeg mener faktisk, at netop genstrukturen nemt påvirkes af langvarig miljøpåvirkning fra tungmetaller, og at kviksølv sandsynligvis er den værste skadevolder, pga. at dette metal er så meget anderledes end øvrige metaller, hovedsageligt af den grund at dets smeltepunkt er ca. -38 grader Celcius, dets atomers "flydende" egenskab kan således være årsagen til de vidt forskellige symptomer på dette metals toksisk påvirkning. 

 

(d. 07.11.05: jeg skriver "flydende egenskab". Dermed henviser jeg til at kviksølvet i amalgamplomber ikke er kemisk bundet. Man kalder derfor amalgam en legering, men det er også en forkert betegnelse, fordi en legering en en metalblanding hvor at bestanddelene fastholder hinanden idet de alle har smeltepunkter over 800-900 grader C, kviksølvs smeltepunkt er -38 grader C, derfor befinder kviksølvet sig flydende i et krystalgitter, som amalgamens øvrige bestanddele danner.

 

Hos eksperterne i Miljøstyrelsen anses kviksølv til stadighed som en stærk neurotoksisk gift, men de meddeler at de ikke har mundighed til at ændre sundhedsstyrelsens vurdering. Jeg er også ret betænkelig ved Sundhedsstyrelsens nåde at reagere på ved deres stillingtagen om kviksølvs toksitet, de har en noget diktatoriske fornægtelse af disse fakta, i mildeste fald for at slippe for erstatningssager, i værste fald for at retfærdiggøre at der skal andre gener til. Jeg håber at jeres undersøgelse ikke er underlagt forudbestilte resultater.

 

 

Green Peace: Med ovenstående håber jeg at kunne vække Jeres interesse, idet jeg mener at videnskabsministeriet på flere måder forbryder sig mod miljøet og befolkningen, ved at forhale tekniske forbedringer. Jeg har kassevis af dukumenter, til understøttelse af denneher sag. Her for et par dage siden hørte jeg at Helge Sander vil have startet en uddannelse for den absolutte elite; derom vil jeg sige at det sted hvor at folk kan henholdes med de mindste omkostninger, er i uddannelsessektoren, men når at folk med gode eksamenspapirer fra universiteter osv. skal prostituere sig med ofte 2-300 ansøgninger, så er der noget galt, som er særdeles ubehageligt for ofrene, de krænkes så meget og nogen dør altså af det. Jeg kan godt se det kan være et problem at forsvare meget langvarige uddannelser, når at folk som mig med ret lave eksamenskarakterer istedet ved selvstændige studier realiserer tekniske forbedringer, men derom bør det ene ikke forhindre det andet. Det som at jeg finder betænkeligt ved denne uddannelsespolitik er, at desto længerevarende studier den pågældende har taget desto større er ydmygelsen ved en opsigelse eller ved at være arbejdsløs. Men ved at få dygtige unge mennesker til at opholde sig så langvarigt i uddannelsessystemet betyder dermed, at de i stigende grad bliver viljeløse marionetter, for hensynsløse pengemænd. Således udføres nemt og ubevidst krænkelser, idet at den konstante trussel ved at miste arbejdet derved gør den bestilt resultat mere vigtig end opgavens kvalitet og dens menneskelige værdier.

 

Som det ses nu er GEUS, Danmarks polarforskning på grønland under afvikling, altimens at indlandsisen smelter hurtigere end nogensinde før, pga. røgpartiklernes miljøpåvirkning.  Om så menneskehedens eksistens står på spil, så dirrigeres udviklingen således, at for alt i verden vil man ikke erkende fejltagelser, hellere feje dem ind under gulvtæppet. For mig at se er FN påfaldende passiv i forhold til miljøpåvirkninger, bare de kan få alle folk blandet sammen til een pærevælling, og skidt med kulturværdier. Jeg vil ikke krænke andre mennesker, men jeg synes at det er lidt trist hvis alle ligner hinanden om et par hundrede år, så er selve begrebet kultur jo ophørt. Når det bliver så kedeligt, så tror jeg at det kun vil gå alt for kort tid inden at menneskeheden ophører.

 

Det som jeg finder betænkeligt, er at jeg indenfor denne kreds som nu hører under videnskabsministeriet, der fremstilles jeg som en usaglig person. Mest tydeligt fremgår det af det interne direktiv mod mig i 1988, udtalt af Teknologityrelsen. De gør det til at selve min personlighed er årsagen til min modgang. Imidlertid er jeg den samme person som da jeg som 19 årig instruerede, mine egenskaber er de samme. Jeg mener at der er sket en forbrydelse mod mig, evt som beskrevet, fastholde mig i et utroværdigt lys, for at skjule et idetyveri på røggasrensning, allerede fra 1981. Under alle omstændigheder handler innovationscentrene overfor mig, stik imod de intentioner, hvormed de udstiller sig overfor befolkningen.

 

For at blive i sporet på den noget konspirationslignende situation, kan jeg henvise til en klage, som at jeg for nylig har sendt ind til Patientklagenævnet. Det angår at de sidste 12 år har jeg været plaget af ledsmerter, mine halshvirvler er nedbrudte af spondylose, en fremskreden gigtlidelse, altså knogle mod knogle, og det smerter. Kun een gang har jeg kortvarigt fået stærk og kostbar leddegigtsmedicin som virker, min læge vil hellere give mig antiepilepsimedicin, som jeg desværre har prøvet, det har 0 effekt på ledlidelsen. Jeg er ikke sindslidende, og plages ikke af søvnmangel. Antiepilepsimedicin til en psykisk rask person som jeg, har jeg fundet ud af er en slags medicinsk lobotomi, og således meget forkert at give. Jeg har kone og 4 skønne og velfungerende børn. 

 

Green Peace, penge har jeg ikke, det eneste jeg har er en kone som for det meste er vred på mig, fordi jeg er så fattig og så har vi vores 4 skønne børn. Hvis i kan være med til at få lavet et par af denne nye slags cykler, så får I 50 % af licenspengene. Vurdèr det, og lad mig høre fra jer.

 

Til videnskabsministeriet, dette sendes endvidere som kopi til Civilretsdirektoratet.

 

Med venlig hilsen        Kurt Chr. Aggesen